Танд хэлж танилцуулах зүйл үргэлж бидэнд бий. Хөрөнгө оруулалтын холдингийн амьдрал нь олон төрлийн үйл явдлаар дүүрэн байдаг бөгөөд түүний ихэнхийнх нь тухай мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй болж болох юм.

Компаний арилжаа, нийгмийн амьдралын голлох үйл явдлуудыг үргэлж мэдэж байхын тулд манай цахим хуудасны тус хэсэгт байнга зочилж байхыг зөвлөж байна.

Харилцан итгэлцэл болон хүндэтгэл дээр тулгуурласан идэвхтэй үйл ажиллагааны ил тод байдал