Түншлэл

Үргэлж хамгийн сайн чиглүүлэгч, төгс төгөлдөр лүү тэмүүлэх илүү ашигтай арга зам байдаг!

Яг үүн дээр тулгуурлан компаний доторх түншлэлийн харилцан холбооны бүхий л систем нь боловсруулагдсан юм.

Энд хүн бүрийн хайсан зүйл нь олдох бөгөөд хамтын ажиллагааны идэвхтэй байдал, хамгийн ирээдүйтэй хэтийн төлвийн дээд зэргийн шаардлагад байнга нийцэх болно.

Зүгээр л хамтын ажиллагааны өөрт хамгийн их тохирох хувилбарыг сонгож, өөрийн эдийн засгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэгтүн.

Aquilon.trade-н хэрэглэгчидтэй ажиллах мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан Стандарт Хамаарлын Хөтөлбөр (СХХ) нь манлайлалт, зохион байгууладтын тохирох туршлага, ур чадварыг харуулах компаний дурын түншийн хувьд үргэлж мэдэгдэхүйц туслалцаа, орлогын найдвартай эх үүсвэр нь байх болно. СХХ ашиглах эрх авахын тулд манай хөтөлбөрт хувийн хөрөнгө оруулалт үүсгэх шаардлагагүй билээ! Манай компанид хөрөнгө оруулалт хийх түншүүдийг урих нь л хангалттай бөгөөд Та тэдний хийсэн хөрөнгө оруулалтын төлөө түншийн урамшуулал авах болно. Таны түншлэлийн бүтцийн 1-р түвшний түншийн хийсэн хөрөнгө оруулалтын төлөө депозитын нэрлэсэн дүнгийн 7% нь Танд олгогдоно, бүтцийн 2-р түвшнээс хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 5%-тай тэнцэх урамшуулал нь боломжтой, түншлэлийн бүтцийн 3-р түвшинд хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 3% нь Танд олгогдоно, 4-р түвшний түншийн хийсэн хөрөнгө оруулалтын төлөө Та 2%-н түншийн урамшуулал авна, 5, 6 ба 7-р түвшин нь Таны түншлэлийн бүтцийн түншийн хийсэн хөрөнгө оруулалтын нийт дүнгийн 1%-г Таны хадгаламжид авчирна, 8-р түвшин нь энэ түвшний бүх хөрөнгө оруулалтын 0,5%-г Таны баялагт нэмнэ, 9-р түвшнээс 0,3%-н түншийн урамшуулал боломжтой бөгөөд түншлэлийн бүтцийн 10-р түвшин нь тус түвшний түншийн бүх хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 0,2%-г Танд авчрах болно. Таны харж буйгаар, СХХ нь өргөн хүрээг хамрахуйц, өгөөлөг хүртээмжтэй бөгөөд ирээдүйд Таны материаллаг байдлыг илүү сайн тал руу нь өөрчилж чадах юм. Хэрэв Та амбицтай, шийдэмгий бөгөөд амьдралдаа ямар нэг өөрчлөлт хийхийг хүсэж байгаа бол Стандарт Хамаарлын Хөтөлбөр (СХХ) нь яг хэрэгтэй зүйл юм.

Стандарт Хамаарлын Хөтөлбөр (СХХ)-с гадна Aquilon.trade нь компаний түнш бүрийн карьерын өсөлт, хувийн статусын ахилтын гайхамшигтай боломж бололцоог тусгасан бөгөөд үүнийг ашиглан хувийн түншлэлийн бүтцээ амжилттай үүсгэсэн идэвхтэй хөрөнгө оруулагч тус бүр хөгжин дэвших боломжтой ба амжилттай, найдвартай, маргаашийн өдөртөө итгэлтэй хүн болох баталгаатай юм. Тус хэсэгт Aquilon.trade-н түнш бүр Лидерийн Хөтөлбөрийн дагуу олгогдох боломж бололцооны тайлбартай танилцаж болох бөгөөд тус хөтөлбөрийг ашиглан Та Карьерын Статус олж авах, карьерын түвшинг дээшлүүлэх, бидэнтэй хамтран ажиллах явцад Та өөрөө төлөвлөх замын дагуу үргэлжлүүлэн хөгжих боломжтой болно. Лидерийн Хөтөлбөрийн (ЛХ) хамгийн их онцлох, чухал үзүүлэлт нь Шаардлагатай бүтцийн эргэлт, мөн Хувийн эргэлт зэрэг нь болно. Ашигтай хувийн түншлэлийн бүтцийг байгуулах ажилд гаргасан түншийн идэвхтэй байдлын төлөө Aquilon.trade-с тухайн түншид олгодог нэг удаагийн бонусын нэрлэсэн хэмжээ, мөн түүнчлэн Таны бүтцийн 1-р түвшний хамаарлын хөрөнгө оруулагчийн хийсэн хөрөнгө оруулалтын дүнгийн аль хэсгийг систем Таны бүтцийн эргэлтэд нэмж, Шаардлагатай бүтцийн эргэлтийн үзүүлэлтийг нэмэхийг заадаг хүү нь бас эдгээр үзүүлэлтээс хамаарна. Шаардлагатай бүтцийн эргэлтийн үзүүлэлтийн их хэмжээнд хүрснээр түнш нь нэмэлт ашиг олох шинэ боломж бололцоо үүсгэх бөгөөд үүнтэй цуг Таны бүтцийн 1-р түвшний хамаарлын хөрөнгө оруулагчийн хийсэн хөрөнгө оруулалтын дүнгийн аль хэсгийг Таны бүтцийн эргэлтэд нэмэхийг заадаг хүү нь Таны Карьерын Статус өсөхийн хирээр буурах болно. Та Карьерын статусаа өсгөхийг зорьж байгаа бол Шаардлагатай бүтцийн эргэлтээс гадна Хувийн эргэлтийн үзүүлэлтийг тооцох шаардлагатай юм. Хувийн эргэлт гэдэг нь Aquilon.trade дэх Таны шууд хөрөнгө оруулалтын нийт дүн юм. Шаардлагатай хувийн эргэлтийн тохиолдолтой адилхнаар, Хувийн эргэлтийн үзүүлэлтийн их утгад хүрснээр Түнш нь нэмэлт ашиг олох шинэ боломж бололцоо үүсгэх бөгөөд үүнтэй цуг Таны бүтцийн 1-р түвшний хамаарлын хөрөнгө оруулагчийн хийсэн хөрөнгө оруулалтын дүнгийн аль хэсгийг Таны бүтцийн эргэлтэд нэмэхийг заах хүү нь Таны Карьерын Статус өсөхийн хирээр буурах болно. Шаардлагатай бүтцийн болон Хувийн эргэлтийн хэмжээг тодорхойлох нөхцлийг зөвхөн нэгэн зэрэг гүйцэтгэсэн тохиолдолд л Та Карьерын Статусын апгрейд (ахилт) хүлээн авах болно гэдгийг санах нь чухал юм. Доор дурдсан шалгуур үзүүлэлтүүдэд хүрснээр Та Карьерын Статусыг хялбархан олж авч, карьераа өсгөх боломжтой болно.

 • Түвшин 1-ийн тооцооллын 100% -ийг тооцоолох, шилжүүлгийн хөрөнгө оруулалтын хувьд;
 • Түвшин 2-т эргэлт 60%, шилжүүлгийн хөрөнгө оруулалтыг тооцсон;
 • Түвшин 3 нь нийт эргэлт 40%, шилжүүлгийн хөрөнгө оруулалтын хувьд;
 • Түвшин 4 нь эргэлтийн хөрөнгийн 25% -ийг эзэлж, лавлагаа өгөх хөрөнгө оруулалт;
 • 5-р түвшний таваар нь эргэлтийн хөрөнгийн 15% -ийг, шилжүүлгийн хөрөнгө оруулалтыг тооцоолсон;
 • 6-р түвшинд шилжүүлгийн 10% -ийг тооцоолох, шилжүүлэн өгөх хөрөнгө оруулалтын хувьд;
 • Түвшин 7-т шилжүүлгийн 5%, шилжүүлгийн хөрөнгө оруулалтыг тооцдог;
 • Түвшин 8-т эргэлт 5%, шилжүүлгийн хөрөнгө оруулалтыг тооцсон;
 • Түвшин 9-ийн эргэлтийн хөрөнгийн 3%, хөрөнгө оруулалтын лавлагаа;
 • Түвшин 10 нь нийт эргэлт 1% -ийг тооцдог.

Бүтцийн ерөнхий эргэлтээс гадна Ажил мэргэжлийн статусыг шинэчлэхэд зориулсан Хувийн гүйлгээний үзүүлэлтийг анхаарч үзэх шаардлагатай. Хувийн хөдөлгөөнөөр бол шууд хөрөнгө оруулалтын нийт дүн, Aquilon.trade. Бүтцийн ерөнхий эргэлт, хувийн эргэлтүүдийн нэгэн зэрэг олон төрлийн үнэ цэнэтэй нөхцлүүдийг нэгэн зэрэг биелүүлж байх үед зөвхөн Career Status-ыг шинэчлэх боломжтой болно гэдгийг санах нь чухал юм. Доор дурьдсан шалгуур үзүүлэлтүүдийг авч үзвэл, та Ач холбогчийн төлөвийг хялбархан олж авч, карьераа сайжруулах боломжтой болно.

 • Шаардлагатай нийт эргэлтийн хэмжээ: 2000000 USD
  Шаардлагатай хувийн эргэлтийн хэмжээ : 20000 USD
  Бонус: 50000 USD
 • Шаардлагатай нийт эргэлтийн хэмжээ: 1000000 USD
  Шаардлагатай хувийн эргэлтийн хэмжээ : 15000 USD
  Бонус: 20000 USD
 • Шаардлагатай нийт эргэлтийн хэмжээ: 500000 USD
  Шаардлагатай хувийн эргэлтийн хэмжээ : 12000 USD
  Бонус: 10000 USD
 • Шаардлагатай нийт эргэлтийн хэмжээ: 300000 USD
  Шаардлагатай хувийн эргэлтийн хэмжээ : 10000 USD
  Бонус: 8000 USD
 • Шаардлагатай нийт эргэлтийн хэмжээ: 200000 USD
  Шаардлагатай хувийн эргэлтийн хэмжээ : 9000 USD
  Бонус: 4000 USD
 • Шаардлагатай нийт эргэлтийн хэмжээ: 150000 USD
  Шаардлагатай хувийн эргэлтийн хэмжээ : 8000 USD
  Бонус: 2000 USD
 • Шаардлагатай нийт эргэлтийн хэмжээ: 100000 USD
  Шаардлагатай хувийн эргэлтийн хэмжээ : 7000 USD
  Бонус: 1000 USD
 • Шаардлагатай нийт эргэлтийн хэмжээ: 70000 USD
  Шаардлагатай хувийн эргэлтийн хэмжээ : 5000 USD
  Бонус: 700 USD
 • Шаардлагатай нийт эргэлтийн хэмжээ: 50000 USD
  Шаардлагатай хувийн эргэлтийн хэмжээ : 3000 USD
  Бонус: 400 USD
 • Шаардлагатай нийт эргэлтийн хэмжээ: 20000 USD
  Шаардлагатай хувийн эргэлтийн хэмжээ : 1000 USD
  Бонус: 200 USD