ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိသူ (သို႔) လုပ္ငန္းအတူလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံဗဟုသုတအသိပညာ လိုအပ္ပါသည္။

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူူၾကီးမင္းအတြက္ လုိအပ္ႏိုင္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဤအခန္းက႑တြင္ စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမျပဳမီ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အေျခခံဗဟုသုတအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာေပးပါ။

လူၾကီးမင္း၏ေမးခြန္းအတြက္အေျဖကို မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ ဤအခန္းက႑တြင္ ေသခ်ာေျဖၾကားေပးပါမည္။

1 . ကုမၸဏီတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမရွိဘဲ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာဆုလာဘ္ကို ရရွိခံစားႏိုင္ပါမည္လား။

အထူးကိုယ္စားလွယ္အစီအစဥ္အရ ကုမၸဏီတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမရွိဘဲ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာဆုလာဘ္ကို ခံစားႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ေငြအလႊဲအေျပာင္းအတြက္ ကုမၸဏီမွ ၀န္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံျခင္းမရွိပါ။

ေငြေပးေခ်မႈတန္ဖိုးမည္မွ်ကိုမဆို လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေရးၾကီးသည္မွာ ၁ ေဒၚလာေအာက္ မျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးေပးေခ်ႏိုင္သည့္ ပမာဏ ၁ ေဒၚလာမွ စတင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာေတာင္းဆိုခ်က္ကို ရက္သတၱပတ္၏ မည္သည့္ေန႔တြင္မဆိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

အက်ိဳးအျမတ္ေငြမ်ားကို ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေငြထုတ္ယူလိုမႈဆိုင္ရာေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွာ ၇၂ နာရီအထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း၌ေတာင္းဆိုထားေသာ ေငြထုတ္ယူလိုမႈအေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈသည္ အနည္းငယ္ပိုၾကာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။

လူၾကီးမင္းေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက "ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ" အခန္းက႑တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ Perfect Money, Payeer, Advanced Cash အျပင္ အေျခခံ Altcoin မ်ားျဖစ္သည့္  Bitcoin, Ethereum, Litecoin မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက "ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ" အခန္းက႑တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ရင္းႏွီၤးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳး ခြဲျခားထားျပီး ၎တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လံုး၀သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိပါ။ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာကိုအသံုးျပဳ၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုပါက အထူးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္အစုတြင္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ မွွ စတင္ထည့္၀င္ႏိုင္ျပီး bitcoin ကို အသံုးျပဳ၍ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုပါက CRYPTO ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာအစုတြင္ အနည္းဆံုး ၀.၁ bitcoin မွစ၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ သို႔ ၀.၁ Bitcoin ထည့္၀င္၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ၎အေျခအေနတြင္ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ အထူးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအစုကို အသံုးျပဳခဲ့ပါက လူၾကီးမင္း၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသက္တမ္းကို ယေန႔တြင္စတင္သည္ဟူ၍ ျပန္လည္ေရတြက္မည္ျဖစ္ျပီး ၎ေနာက္တြင္ စနစ္က ယခင္ရွိျပီးေသာအရင္းအႏွီးႏွင့္ ထပ္မံေပါင္းထည့္ေသာပမာဏကိုအလုိအေလ်ာက္ စုစည္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေပါင္းထည့္ျပီးေနာက္ရရွိလာေသာပမာဏသည္ လူၾကီးမင္းယခင္တည္းက အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေသာပမာဏႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိပါက ေဖာ္ျပပါအရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္အတြက္ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎စနစ္သည္ ပံုမွန္ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ CRYPTO  ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအစုတြင္ လူၾကီးမင္းထပ္မံေပါင္းထည့္ေသာ ပမာဏမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယခင္ရွိျပီးေသာအရင္းအႏွီးသို႔ ထပ္မံေပါင္းထည့္ျခင္းသည္ လူၾကီးမင္း၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္ သက္တမ္းမတိုင္ခင္အထိ အသံုးျပဳထားေသာရက္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိႏုိင္သည့္ ပမာဏကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ၀င္ေငြရရွိလုိမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေန တိုးတက္လိုမႈအေပၚ လူၾကီးမင္း၏ ဆႏၵျပင္းျပမႈႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက "ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ" အခန္းက႑တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

မွ်တမႈမရွိေသာ အပို၀င္ေငြကို ရရွိလို၍ အေကာင့္မ်ားစြာဖန္တီးျခင္း (ဥပမာ - အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအတြက္ ခ်ီးျမွင့္ေငြကို ပိုမိုျမွင့္တင္ျခင္း) ေၾကာင့္ ထိုအက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ၏ အသက္၀င္ေသာအေကာင့္၊ အသက္၀င္ျခင္းမရွိေသာအေကာင့္  အားလံုးကို သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ အေကာင့္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကုိယ္ပိုင္အေကာင့္ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကိုလုပ္ေဆာင္ပါက ထိုအေကာင့္သည္အသက္၀င္ေနမည္ျဖစ္ျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမျပဳလုပ္ပါက အသက္၀င္မည္မဟုတ္ပါ။ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္တစ္ခုသာ ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိပါသည္။ အသက္၀င္ျခင္းမရွိေသာ အေကာင့္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို တားျမစ္မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္လည္းမဟုတ္ပါ။ 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုျခင္း (သို႔) အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္မ်ားဖန္တီးျခင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း (ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္ျပဳလုပ္ျခင္း) ကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ၎အခြင့္အလမ္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးထားျခင္းမရွိပါ။

ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ၎အခြင့္အလမ္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးထားပါသည္။

ရွိပါသည္။ Aquilon.trade သည္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းကို မွတ္ပံုတင္ထားျပီး  ႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ စီးပြါးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၾကိဳေရာင္းၾကိဳ၀ယ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းအစုရွယ္ယာမ်ား၊ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေဘလ္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျပီးေနာက္ ပံုမွန္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ျပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ထူးကဲေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစေသာ Cryptocurrency ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ဆင္တူမရွိေသးသည့္ စီးပြါးေရးစနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျပီး ၎ကိုအေျခခံ၍ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ သမားရိုးက်စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၈၀% ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမုိျဖစ္ထြန္းေကာင္းမြန္ေသာ စီးပါြးေရးဆိုင္ရာဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၂၀% ဟူ၍ အခ်ိဳးက် ခြဲျခားသတ္မွတ္ျပီး ေငြေၾကးလည္ပတ္ေစပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အသံုးျပဳသူႏွင့္ ကုမၸဏီၾကား အျပန္အလွန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္စဥ္ကို ဦးတည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္မဆို အက်ံုဳး၀င္သည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း (သို႔) မွားယြင္းစြာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ားသည္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္ဆိုင္းႏုိင္သည့္ အေျခခံအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ကုမၸဏီ၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

 

ကုမၸဏီ၏ကိုယ္ပိုင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္မျပဳလုပ္မီ ထုိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ေသခ်ာစြာေလလာရန္ ေလးနက္စြာတုိက္တြန္းလိုပါသည္။ 

 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာပါ။ 

ေယဘုယ်အေျခအေနမ်ား

၁) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေရးဆြဲထားပါသည္။

၂) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ျပီးသူမ်ားသာ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၃) ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ (သို႔) အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လိုေသာသူတိုင္းသည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။ 

၄) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ၎တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုိက္နာမည္ဟု သေဘာတူျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

သက္ဆိုင္မႈမရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္

၁) ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သာမန္အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္သာ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္ျပီး တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ (သို႔) တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈတိုင္းတြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ မည္သည့္အာမခံမွ ပါ၀င္မည္မဟုတ္ပါ။  

၂) ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ပါအေၾကာင္းအရာကို ဥပေဒ၊ အာမခံ၊ အခြန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္တင္ထားေသာ မည္သည့္အၾကံျပဳခ်က္ကိုမဆို အၾကံျပဳခ်က္စိတ္ကူး (သို႔) ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တုိက္ရိုက္အၾကံျပဳခ်က္ (သို႔) အျခားသူမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။  Aquilon.trade ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမဆို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ၊ ဆံုးရွံးမႈ (သို႔) နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ တာ၀န္မရွိပါ။

၃) မာတိကာပံုစံတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေလာက္ေသာ၊ လံုေလာက္ေသာ၊ အျပည့္အ၀မွန္ကန္ေသာ  (သို႔) ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ အတည္ျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားဟု အျပည့္အ၀မဆိုႏိုင္ပါ။ ေငြေၾကးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေဆာင္ရြက္မီ "တာ၀န္ခံမႈမွျငင္းဆိုျခင္း" အပိုင္းကို ေသခ်ာစြာေလ့လာပါ။ 

 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၁) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈုတိုင္း၊ ေငြအရင္းအႏွီးတိုင္း (ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကမ္းလွမ္းခ်က္) ကို ကုမၸဏီႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား(အနာဂတ္၏ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ) အၾကား ပုဂၢလဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

၂) ေငြေၾကးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စြန္႔စားမႈျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ သေဘာတူညီျပီးျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူအားမွီခိုျခင္းမရွိဘဲ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ပမာဏႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္အမ်ိဳးအစားကို ၾကည့္ရႈဆံုးျဖတ္ရပါသည္။  

၃) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္ အတိုးႏႈန္းကို အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္စဥ္ ၊ အရင္းအႏွီးထည့္၀င္စဥ္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳထားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ အေကာင့္၏လက္က်န္ေငြေပၚတြင္ တြက္ခ်က္စာရင္းသြင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄) အတိုးႏႈန္းသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ၎၏အက်ံဳး၀င္ေသာသက္တမ္းအေပၚမူတည္ပါသည္။

၅) အထူးကိုယ္စားလွယ္ အစီအစဥ္မွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကမ္းလွမ္းခ်က္အစုမ်ား၏ ရင္းႏွီးေငြသတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလမ်ားကို အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားေသာေငြေၾကးအတိုင္းအတာေပၚတြင္ ေငြေၾကးထပ္မံထည့္သြင္းရင္းႏွီးမႈျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

၆) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ Perfect Money, Payeer, Advanced Cash အျပင္ အေျခခံ Altcoin မ်ားျဖစ္သည့္  Bitcoin, Ethereum, Litecoin မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၇) ကုမၸဏီ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ "ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ" အခန္းက႑သည္ အျခားက႑မ်ားနည္းတူ ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူၾကား ဆက္ဆံေရးအားလံုးကို ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းညွိေပးထားသည္။

 

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

၁) ကုမၸဏီ၏ မည္သည့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမဆို  အထူးကိုယ္စားလွယ္အစီအစဥ္ (SRP) ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအစီၤအစဥ္(LP) မွတဆင့္  လုပ္ငန္းတုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၏ အျခားေသာအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အကိ်ဳးေက်းဇူးခံစားခြင့္ရွိသည္။

၂) စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ကြန္ရက္ေပၚတြင္ျပသျခင္းႏွင့္ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္းနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ထားပါသည္။ ၎တြင္ ကိုယ္စားလွယ္လင့္ခ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ တူညီေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးႏွင့္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ကြန္ရက္ေပၚတြင္ျပသျခင္းႏွင့္ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္းနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးတို႔တြင္ ထုိအက်ိဳးတူပူးေပါင္းသူ၏ အေကာင့္ကို ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းမရွိဘဲ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

၀န္ေဆာင္မႈ

၁) ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း (သို႔) ေခတၱဆိုင္းငံ့ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးရွိသည္။ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရိွအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း (သို႔) ျပင္ဆင္ျခင္းစသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎ကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရျခင္းသည္ ျငင္းဆန္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ တြန္းအားေပးသည့္အေျခအေနမ်ားအျပင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။

  • စနစ္ျမွင့္တင္မႈ အေရးေပၚ ျပဳလုပ္ျခင္း

  • လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို ပိတ္ျခင္း

  • နည္းပညာပစၥည္းမ်ားကို ထိခိုက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

  • အျခားေသာနည္းပညာဆိုင္ရာ(သို႔) အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

၂) အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏၀က္ဆုိဒ္ကို ၀င္ေရာက္ရန္ ယာယီအားျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းအပါအ၀င္ ထုိသို႔ရပ္ဆိုင္းျခင္း (သို႔) ေခတၱဆိုင္းငံ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူၾကားဆက္ဆံေရး၏ မလြဲမေသြလိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

၁) အက်ိုဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူထံမွလက္ခံရရွိထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရစြာ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္သံုးဖိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွေပါက္ၾကားမည္မဟုတ္ပါ။

၂) အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ၏ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ လုိအပ္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္အေျခအေနတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျပီး ဆက္လက္၍လည္း ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေယဘုယ်အေျခအေနမ်ား

၁) အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ ၎စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပါအခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ယူဆခ်က္ျဖင့္ အဓိပြါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ားသည္ ေစ့စပ္စြာေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာစံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈႏွင့္ အေကာင့္ကိုလက္ေတြ႔ရပ္ဆိုင္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၏ အစပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂) ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ၏ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ေဖာ္ျပပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

 

သတိေပးခ်က္

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ကုမၸဏီ၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို ဆက္လက္အသံုးျပဳေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ အကိ်ဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူသည္ အျပည့္အ၀လက္ခံလိုက္နာရန္လိုအပ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကိုသိရွိျပီး ၎အခ်က္အလက္မ်ားကိုသေဘာတူညီသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မွတ္ယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ျပီးဆံုးျပီး ကုမၸဏီ၏ အစီအစဥ္တြင္ အရင္းအႏွီးထည့္၀င္ျပီးေနာက္တြင္ ကုမၸဏီႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ေပးအပ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ ကိုယ္ေရးအျပည့္အစံုအပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးရန္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္သေဘာတူျပီးသေဘာတူလက္ခံျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီဘက္မွလည္း ထိုေထာက္ပ့ံေပးထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးကိုသာျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု အာမခံပါသည္။ 

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမွေပးပို႔ထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အျခားမည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိမဆို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်သေဘာတရားကိုမွ်ပင္ စဥ္းစားေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။ 

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းကို  လက္ရွိဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ျခင္းက အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ဥပေဒေၾကာင္းအရဆက္ဆံေရးကို တိုက္ရိုက္လည္ပတ္ေစျပီး ၎တို႔၏စြမ္းရည္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ခိုင္မာေစပါသည္။  

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အရ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ ကုမၸဏီမွတိုက္ရိုက္ေတာင္းခံႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အထူးယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည့္အေျခအေနရွိျပီး ၎ကို မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ အျခားသူထံသို႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက အာမခံပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုမၸဏီ၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္မထားသည္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားက်ိဳးေပါက္မႈမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လံုျခံဳေစရန္ ျခြင္းခ်က္မရွိ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနျပီး ၎အခ်က္ကို ေနာင္တြင္လည္း ရုပ္သိမ္းသြားမည္မဟုတ္ပါ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတိုင္း၏ ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္သစၥာရွိမႈတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပိုင္ခြင့္ရွိျပီး လက္ရွိဥပေဒမ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ပါ၀င္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊  စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ခြ်င္းခ်က္မရွိလိုက္နာရန္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးကို ေလးေလးနက္နက္ အၾကံျပဳထားပါသည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈတို႔အတြက္ လူသိရွင္ၾကားအာမခံထားမႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္အေထာက္အထားရွိပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအားလံုးကို မူလအေျခအေနအတိုင္းျပန္လည္ထားရွိရန္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီး ပစၥည္းဥစၥာဆံုးရွံဳးမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈတို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနစ္နာေၾကးကို ဥပေဒေၾကာင္းအရေတာင္းခံႏိုင္သည္။