ကိုယ္ပိုင္ဌာန

ဤအပိုင္းကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ၾကားျဖတ္ေႏွာင့္ယွက္မႈမွကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈတို႔တြင္ စိတ္ခ်ရေသာအေျခအေနျဖင့္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္ကို အခ်ိန္မေရြးအသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳမိန္႔။

အေကာင့္ရွိပါသလား။မွတ္ပံုတင္ျခင္း