ဤအခန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစတင္ျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္ အလို္အပ္ဆံုးေသာ တာ၀န္ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ကုမၸဏီ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္သာမက လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္္ပါ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျမဲရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ မိမိသိရွိလိုေသာ ေမးခြန္း၏အေျဖကို “အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား” က႑တြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္းမရွိပါက စံုစမ္းေမးျမန္းရန္လိုအပ္ျပီး လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ ထိုျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လ်င္ျမန္စြာကူညီေပးႏိုင္သည့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အေထာက္အပံ့၀န္ေဆာင္မႈဆီသို႔ ေမးခြန္းကို ေပးပို႔ေပးပါ။