အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အျမဲေကာင္းမြန္ေသာဦးေဆာင္လမ္းျပမႈႏွင့္ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ကုမၸဏီတြင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးစနစ္မ်ား အားလံုးသည္ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာပါသည္။

ဤေနရာတြင္ လူတုိင္းရွာေဖြလိုသည့္အခ်က္ရွိျပီး အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အလားအလာမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမဲပင္ကိုက္ညီႏိုင္ပါသည္။

လူၾကီးမင္း လက္ခံႏိုင္ဆံုး အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအပိုင္းကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္လုိက္ပါ။

ွAquilon.trade ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အစီအစဥ္ (SRP) သည္ အျမဲပင္ အေရးပါေသာ အကူအညီျဖစ္ႏိုင္ျပီး  ကုမၸဏီ၏ မည္သည့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအတြက္မဆို ကုမၸဏီ၏ သင့္ေတာ္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရည္အခ်င္းကိုျပသႏိုင္ေသာ ခိုင္မာေသာ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္၏ ပင္မပင္ျဖစ္ပါသည္။ "ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မွ်ေ၀သံုးစဲြျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ"ကို အသံုးျပဳခြင့္ရရွိရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အစီအစဥ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကိုပင္ ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသည့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းအားျဖင့္ ၎ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဆုလာဘ္ကို လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ ရရွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ူလူၾကီးမင္း၏ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာဖြဲ႔စည္းပံု အဆင့္ ၁ တြင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လူၾကီးမင္းအား အရင္းအႏွီး၏ ၇%၊ အဆင့္ ၂ တြင္ ၅%၊ အဆင့္ ၃ တြင္ ၂%၊  အဆင့္ ၄၊ ၅၊ ၆ ႏွင့္ ၇ တြင္ ၁%၊ အဆင့္ ၈ တြင္ ၀.၅%၊ အဆင့္ ၉ တြင္ ၀.၃%၊ အဆင့္ ၁၀ တြင္ ၀.၂% ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ "ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မွ်ေ၀သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ" ကို ခ်ဲ႕ထြင္မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရရွည္တြင္ လူၾကီးမင္း၏ ေငြေၾကးအေျခအေနသည္ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို လူၾကီးမင္းေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားေသာ၊ ျပတ္သားေသာ၊ ဘ၀ကိုေျပာင္းလဲလိုေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါက ထိုရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္အစီအစဥ္က မရွိမျဖစ္အရာပင္ပါသည္။ 

အထူးကိုယ္စားလွယ္အစီအစဥ္ (SRP) အျပင္  Aquilon.trade အေနျဖင့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး ကုမၸဏီတြင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္တိုင္းအတြက္ ကုိယ္ပိုင္အဆင့္အတန္းကို အသစ္ျမွင့္တင္ေပးထားကာ ၎ကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုမွန္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ မနက္ျဖန္အတြက္ အျခားသူတစ္ဦးအလား ေအာင္ျမင္ၾကြယ္၀ေသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစရန္ အာမခံပါသည္။  Aquilon.trade ၏ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတိုင္း ေခါင္းေဆာင္မႈအစီအစဥ္၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ကို  ဤအခန္းက႑တြင္ ေလ့လာႏိုင္ျပီး ၎ကိုအသံုးျပဳ၍ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအဆင့္ကိုျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈအစီအစဥ္ (LP) အတြက္ အထင္ရွားဆံုးႏွင့္ အေရးအၾကီးဆံုးေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္၏လိုအပ္ေသာေငြေၾကးပိုင္းႏွင့္  ကုိယ္ပိုင္ေငြေၾကးပိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥၫ္းထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူဆိုင္ရာစနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစမႈတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ Aquilon.trade အေနျဖင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတိုင္းကို အပိုဆုေၾကးေပးအပ္ျခင္းသည္ လူၾကီးမင္း၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တည္ေဆာက္ပံုေငြေၾကးစနစ္၏ ပထမအဆင့္တြင္ ေငြပမာဏရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းအလိုက္ ရာခိုင္ႏႈန္းညႊန္ျပမႈႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္၏ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးပမာဏညႊန္ျပမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္၏ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးပမာဏညႊန္ျပမႈ တန္ဖိုးျမင့္ကိုေရာက္ရွိရာမွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ အပို၀င္ေငြရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူၾကီးမင္း၏သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအဆင့္ပိုမိုတိုးတက္လာခ်ိန္၌ တည္ေဆာက္ပံုေငြေၾကးစနစ္၏ ပထမအဆင့္တြင္  လူၾကီးမင္း၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေငြပမာဏရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းအလိုက္ ရာခုိင္ႏႈန္းညႊန္ျပမႈသည္ ေလ်ာ႔နည္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္း၏သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအဆင့္ကိုအသစ္ျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္၏လုိအပ္ေသာေငြေၾကးအျပင္ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးဆိုင္ရာညႊန္ျပမႈကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးဆိုသည္မွာ Aquilon.trade တြင္ လူၾကီးမင္းကိုယ္တိုင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားေသာ ပမာဏစုစုေပါင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္၏လုိအပ္ေသာေငြေၾကးညႊန္ျပမႈကဲ့သို႔ပင္ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးညႊန္ျပမႈသည္လည္း ပိုမိုျမင့္မားေသာတန္ဖိုးသို႔ေရာက္ရွိရာမွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ အပို၀င္ေငြရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူၾကီးမင္း၏သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအဆင့္ပိုမိုတိုးတက္လာခ်ိန္၌  တည္ေဆာက္ပံုေငြေၾကးစနစ္၏ ပထမအဆင့္တြင္ လူၾကီးမင္း၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေငြပမာဏရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းအလိုက္ ရာခုိင္ႏႈန္းညႊန္ျပမႈသည္ ေလ်ာ႔နည္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္၏လိုအပ္ေသာေငြေၾကးပိုင္းႏွင့္  ကုိယ္ပိုင္ေငြေၾကးပိုင္းတို႔တြင္ တန္ဖိုးပမာဏအတုိင္းအတာတစ္ခုကို တျပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္ေသာ အေျခအေနမ်ားကသာလွ်င္ လူၾကီးမင္းအတြက္သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအဆင့္ကို အသစ္ျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုကို ရရွိေစသည္။ ေအာက္ပါညႊန္ျပမႈမ်ားကိုေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားရရွိရန္ႏွင့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအေျခအေနကိုျမွင့္တင္ရန္ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

 • ၁၀၀% တည္ေဆာက္ပံုစနစ္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ေဒၚလာ ၁၀၀၀၊ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၂၀၀ 
 • ၆၀% တည္ေဆာက္ပံုစနစ္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ေဒၚလာ ၃၀၀၀၊ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၄၀၀ 
 • ၄၀% တည္ေဆာက္ပံုစနစ္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ေဒၚလာ ၇၀၀၀၀၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ေဒၚလာ ၅၀၀၀၊ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၇၀၀ 
 • ၂၅% တည္ေဆာက္ပံုစနစ္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ေဒၚလာ ၇၀၀၀၊ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၁၀၀၀
 • ၁၅% တည္ေဆာက္ပံုစနစ္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀၀၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ေဒၚလာ ၈၀၀၀၊ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၂၀၀၀ 
 • ၁၀% တည္ေဆာက္ပံုစနစ္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀၀၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ေဒၚလာ ၉၀၀၀၊ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၄၀၀၀ 
 • ၅% တည္ေဆာက္ပံုစနစ္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀၀၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၊ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၈၀၀၀ 
 • ၅% တည္ေဆာက္ပံုစနစ္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀၀၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀၊ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ 
 • ၃% တည္ေဆာက္ပံုစနစ္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀၀၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀၊ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ 
 • ၁% တည္ေဆာက္ပံုစနစ္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀၀၀၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀၊ အပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ 

စုစုပေါင်းလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအပြင်, သင်တို့ကိုလည်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း status ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဖြုန်းဖို့လိုလိုလားလားရှိသည့်အခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးညွှန်ပြချက်အလှည့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်လက်အောက်တွင် Aquilon.trade တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုဆိုလိုသညျ။ ကိုယ်ကသာစုစုပေါင်းလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်စဉ်၏တန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးအခြို့သောအကွာအဝေး၏အခြေအနေများအောက်တွင်, သင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း status ကို upgrade လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ အောက်ပါသင်ချောမွေ့စွာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း status ကိုနိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနေအထားကိုတိုးတက်စေရန်, ထိုရရှိ၏ညွှန်းကိန်းများဖြစ်ကြသည်။

 • လိုအပ္ေသာစုစုေပါင္း၀င္ေငြ: 2000000 USD
  လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ : 20000 USD
  အပိုဆုေၾကး: 50000 USD
 • လိုအပ္ေသာစုစုေပါင္း၀င္ေငြ: 1000000 USD
  လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ : 15000 USD
  အပိုဆုေၾကး: 20000 USD
 • လိုအပ္ေသာစုစုေပါင္း၀င္ေငြ: 500000 USD
  လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ : 12000 USD
  အပိုဆုေၾကး: 10000 USD
 • လိုအပ္ေသာစုစုေပါင္း၀င္ေငြ: 300000 USD
  လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ : 10000 USD
  အပိုဆုေၾကး: 8000 USD
 • လိုအပ္ေသာစုစုေပါင္း၀င္ေငြ: 200000 USD
  လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ : 9000 USD
  အပိုဆုေၾကး: 4000 USD
 • လိုအပ္ေသာစုစုေပါင္း၀င္ေငြ: 150000 USD
  လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ : 8000 USD
  အပိုဆုေၾကး: 2000 USD
 • လိုအပ္ေသာစုစုေပါင္း၀င္ေငြ: 100000 USD
  လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ : 7000 USD
  အပိုဆုေၾကး: 1000 USD
 • လိုအပ္ေသာစုစုေပါင္း၀င္ေငြ: 70000 USD
  လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ : 5000 USD
  အပိုဆုေၾကး: 700 USD
 • လိုအပ္ေသာစုစုေပါင္း၀င္ေငြ: 50000 USD
  လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ : 3000 USD
  အပိုဆုေၾကး: 400 USD
 • လိုအပ္ေသာစုစုေပါင္း၀င္ေငြ: 20000 USD
  လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ : 1000 USD
  အပိုဆုေၾကး: 200 USD